• Ma t/m vrij

    09:00 - 20:00

  • zaterdag

    09:00 - 13:00

  • zondag

    Gesloten

Aangesloten bij de haarvriendelijke kapper

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIR BY TAMARA – WWW.HAIRBYTAMARA.NL

Artikel 1 Definities
 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Tamara Kwakman: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; onder de naam Hair By Tamara, gevestigd aan de tabbe 5 te Volendam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64320367;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Hair By Tamara werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie Hair By Tamara een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Hair By Tamara en de klant;
d. medewerker: degene ten behoeve van wie de klant met Hair By Tamara de overeenkomst is aangegaan;

e. website: de website www.hairbytamara.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hair By Tamara en de klant waarop Hair By Tamara deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hair By Tamara voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hair By Tamara en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hair By Tamara niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Hair By Tamara binden Hair By Tamara niet.

3.5 De opgegeven prijzen voor aangeboden producten zijn inclusief BTW.

3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende kleuren, omvang, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant een product via de website bestelt, bevestigt Hair By Tamara onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Inloggen op de website De klant kan inloggen op de website en middels zijn persoonlijk account:

a. de datum opvragen van zijn eerstvolgende afspraak;

b. zijn contactgegevens wijzigen; c. producten bestellen.

Artikel 7 Het annuleren van een afspraak

7.1 De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.

7.2 Bij annulering binnen 24 uur kan Hair By Tamara aan de klant kosten in rekening brengen.

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIR BY TAMARA – WWW.HAIRBYTAMARA.NL

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Hair By Tamara zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

8.2 Indien de klant en/of diens medewerker zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is Hair By Tamara gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Hair By Tamara op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 9 Wijzigen van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Hair By Tamara de klant hierover van tevoren inlichten.

9.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Hair By Tamara geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hair By Tamara kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Leveringen

10.1 Bestelde producten via de website worden indien voorradig direct verzonden of gratis thuisbezorgd binnen Edam-Volendam. In overleg worden niet voorradige producten bij het eerst volgende kappersbezoek aan de klant geleverd en door de klant betaald.

10.2 Producten die niet voorradig zijn, worden door Hair By Tamara besteld en in overleg met de klant later aan de klant geleverd.

10.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 11 Verantwoordelijkheden van de klant en de medewerkers

11.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens of ruimtes, waarvan Hair By Tamara aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, beschikbaar zijn. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft Hair By Tamara het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

11.2 De klant vrijwaart Hair By Tamara voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant dan wel medewerker toerekenbaar is.

11.3 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd, tijdig beschikbaar zijn.

11.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Hair By Tamara onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

11.5 De klant is gehouden Hair By Tamara onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 12 Tarieven

12.1 De werkzaamheden zullen tegen de overeengekomen tarieven worden uitgevoerd.

12.2 Hair By Tamara is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Indien Hair By Tamara de tarieven wijzigt, wordt, voordat een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, de wijziging aan de klant kenbaar gemaakt.

12.3 Aan de klant worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIR BY TAMARA – WWW.HAIRBYTAMARA.NL

Artikel 13 Betaling

13.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

a. contant;

b. overschrijving;

c. IDEAL

13.2 Indien betaling niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, stuurt Hair By Tamara de klant een herinnering. Blijft de klant in gebreke met betaling binnen de in de herinnering genoemde termijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hair By Tamara de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Hair By Tamara op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Hair By Tamara is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

14.2 Voorts is Hair By Tamara bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Hair By Tamara is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

14.4 Hair By Tamara is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Hair By Tamara ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIR BY TAMARA – WWW.HAIRBYTAMARA.NL

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Hair By Tamara kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 Hair By Tamara is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3 Hair By Tamara is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hair By Tamara is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hair By Tamara kenbaar behoorde te zijn.

15.4 Hair By Tamara aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Hair By Tamara in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

15.5 Hair By Tamara is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

15.6 In geen geval is Hair By Tamara aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

15.7 Indien Hair By Tamara aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Hair By Tamara beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hair By Tamara gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hair By Tamara beperkt tot het declaratiebedrag.

15.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hair By Tamara.

15.9 Hair By Tamara is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Hair By Tamara is verschuldigd volledig heeft voldaan.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Hair By Tamara is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

17.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.3 Voor zover Hair By Tamara ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hair By Tamara gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Beveiliging en internet

Hair By Tamara zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Hair By Tamara kan ter zake geen garantie geven.

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIR BY TAMARA – WWW.HAIRBYTAMARA.NL

Artikel 19 Persoonsgegevens

19.1 Hair By Tamara zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een privacy statement.

19.2 Hair By Tamara neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 20 Klachtenregeling en verjaring

20.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig.

20.2 Klachten kunnen gemeld worden bij: Hair By Tamara – via het contact formulier op de website. 20.3 Klachten worden door Hair By Tamara binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

20.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Hair By Tamara kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hair By Tamara in staat is adequaat te reageren.

20.5 Na het indienen van de klacht dient de klant Hair By Tamara de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

20.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hair By Tamara slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

20.7 Alle aanspraken jegens Hair By Tamara die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Hair By Tamara zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

Alle door Hair By Tamara verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hair By Tamara worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3 Op elke overeenkomst tussen Hair By Tamara en de klant is Nederlands recht van toepassing. 22.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Hair By Tamara worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hair By Tamara gevestigd is. Indien Hair By Tamara een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen